צרו קשר עוד היום

מדיניות פרטיות­

­

מדיניות פרטיות

חברת
מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע”מ

 

תאריך עדכון אחרון: אוגוסט 2022

 

1.    
הקדמה

1.1.         
אנו, מ.ל.ר.ן פרויקטים ומסחר בע”מ, ח.פ. 514097591,
מנהלת המותג “
מלרן פתרונות אשראי(להלן: “החברה“), מודים לך (להלן: “המשתמש“, “הלקוח“, “אתה“) על
העניין שגילית בנו ומעניקים חשיבות רבה לפרטיות לקוחותינו, ספקינו, עובדינו
והמשתמשים בשירותינו.

1.2.         
מדיניות פרטיות זו נוצרה מתוך מחויבות לשמירה
על הנתונים והמידע האישיים שלך, ומטרתה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע
אנו אוספים אותו, איזה שימושים נעשים בו, האם הוא מועבר/משותף עם אחרים ומדוע. כמו
גם,
כדי לעזור לך
להבין
איך לממש את
זכויותיך עפ”י חוקים החלים על החברה, לרבות חוקי הגנת הפרטיות החלים עלינו,
כדוגמת חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (זכויות כגון, עדכון מידע, ניהול
מידע ומחיקתו) (להלן: “חוק הפרטיות“) וכן חובות נוספים מכוח דין
 ו/או כל רגולציה אחרת. זאת ועוד, במדיניות זו
תמצא את פרקטיקות אבטחת המידע ופרטיות שאנו נוהגים בכדי לשמור על פרטיות המידע
ואבטחתו.

1.3.         
מגבלות והוראות מדיניות פרטיות זו
חלות על המידע הקיים בחברה, בין אם התקבל בעבר, הווה ו/או יתקבל בעתיד וכן על
שירותי החברה, כדוגמת מתן אשראי כנגד ממסרים דחויים, על אתר האינטרנט של החברה, הזמין
בכתובת
https://mlrn.co.il/ (להלן: “אתר החברה“)
וכן על לקוחות החברה, לקוחות פוטנציאליים, משתמשי קצה, עובדי החברה, בעלי מניות,
קבלני משנה, קהל הנכנס בחצרי החברה, שותפים עסקיים, תורמים, ספקים ומשתמשים שונים
(כלל השירותים המוצעים על ידינו יכונו להלן, ביחד “שירותים” ו/או
שירותי החברה“).

1.4.         
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמים
של החברה ומהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין החברה. בעצם הגלישה והשימוש בשירותי החברה,
אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף
המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או
בחו”ל).

1.5.         
במקרים בהם אינך מחויב למסור לנו מידע
אישי על פי חוק, הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך
החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות
פרטיות זו.

1.6.         
אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות,
אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך
מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.


2.    
תחולת המדיניות

2.1.         
מדיניות הפרטיות מגדירה את היחס של
החברה למידע אישי ואת אופן הטיפול שלה בו.

2.2.         
מידע אישי” הוא מידע אודות
אדם מסוים, או מידע שניתן באמצעותו לזהות אדם מסוים, כגון: שם, מס’ זהות, נתוני
מיקום, פרטי זיהוי ביומטרי,
מצב בריאותי, חינוך והשכלה, מצב פיננסי, מידע תעסוקתי וכו’ (להלן:
מידע אישי“).

2.3.         
מידע שאינו אישי” הוא מידע
שאינו קשור לאדם מסוים או שלא ניתן לזהות באמצעותו אדם מסוים.

2.4.         
המגבלות והדרישות המפורטים במדיניות
זו לגבי אופן איסוף, שימוש, חשיפה העברה, אחסון ושמירה של מידע כזה אינם חלים על
מידע שאינו אישי.

3.    
איסוף המידע, סוג
המידע ואופן השימוש בו

3.1.         
איסוף המידע

3.1.1.            
במסגרת שימושך באתר החברה, ו/או כל טכנולוגיה אחרת מטעם החברה בין אם במסגרת צריכת השירותים
של החברה ובין אם הינך מבקר בהם;  ו/או
במסגרת מתן השירותים על ידינו לך ו/או במסגרת תפעול השירות; ו/או בהתעניינותך
בשירותים של החברה אם בהגיעך למשרדי  החברה,
בשימוש בשירותים פרונטליים ו/או טלפוניה ו/או במייל ו/או בכל אמצעי אחר, ייתכן כי:

3.1.1.1.                   
תידרש
למסור מידע אישי אודותך ו/או מידע אישי אודותך ייאסף
על ידי
שימוש בטכנולוגיות של החברה וממשקים עם מאגרי מידע אחרים (כגון חברות דירוג אשראי וכד’),
בכפוף
להסכמתך לכך ו/או בהתאם לדרישות רגולציה וחוקים אחרים החלים על החברה.

3.1.1.2.                   
מידע אישי אודותך
יימסר לחברה על ידי צדדים שלישיים (לקוחות פוטנציאליים, לקוחות החברה, פרטנרים,
רגולטורים וכד’) אשר אנו מאמינים, בתום לב ובאופן סביר, כי העברת המידע כאמור
לחברה נעשתה כדין (בין אם ניתנה בהסכמתך, במסגרת מימוש הסכם עמך ו/או כל אינטרס
לגיטימי וחוקי אחר). החברה נוקטת באמצעים סבירים, אשר בשליטתה, לרבות, קבלת הצהרות
ועמידה בהסכמים אל מול צדדים שלישיים בקשר עם העברת המידע
כאמור.

3.1.2.            
מסירת המידע יכולה להיות תלויה
בהסכמתך לכך מראש או בדיעבד ותלויה ברצונך החופשית. יכולה להיות כפופה להסכמה
אקטיבית (כגון שליחת דבר פרסום וכד’) ו/או הסכמה בהתנהגות (כגון שימוש בטכנולוגיות
החברה, המשך שיחה טלפונית, מילוי טפסים עם פרטים אישיים וכד’). לצד זה, ייתכן
ותחול עליך חובה חוקית למסור את המידע (כגון מכוח חוק איסור הלבנת הון,
תש”ס- 2000
, חוק שירות מידע פיננסי, תשפ”ב-2021, חוק
נתוני אשראי, תשע”ו-2016
ועוד) ו/או מסירת המידע נדרשת לצורך מתן
השירותים ו/או מילוי חובותיו הרגולטוריים של החברה גם מעצם היותה חברה ציבורית
הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומשכך כפופה לחוק ניירות ערך
התשכ”ח-1968
ותקנותיו כפי שתהיינה מעת לעת, וכן כנותן שירותים פיננסים,
הכפוף, בין היתר, להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), תשע”ו-2016
, התקנות, הצווים, הכללים והחוזרים שהוצאו מכוח חוק
זה ובכלל זה גם הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (כגון, מידע אישי אודותיך
במסגרת הליך “הכר את הלקוח”, מידע אישי במסגרת עסקת ניכיון שיקים וכד’).

3.1.3.            
ככל ושירות מסוים מיועד למשתמש קטין
מתחת לגיל 18, על המשתמש לקבל הסכמה של אחד מהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו, טרם
השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם.

3.2.         
     סוג המידע

מידע אישי שיימסר ו/או ייאסף כמפורט
בס’ 3 לעיל, יכול שיכלול
:

3.2.1.            
פרטי קשר כגון, שם, שם משפחה, מצב
משפחתי, מספר טלפון ו/או דרכי התקשרות, כתובת, עיר מגורים
,
מידע דמוגרפי, מידע כלכלי ו/או פיננסי, נתוני אשראי, מידע אודות אנשים קשורים אלייך,
מידע פלילי בהקשר לעסקאות, וכדומה.

3.2.2.            
מידע טכני המשודר מהמכשיר שבאמצעותו
אתה צורך את השירותים
ומידע
סטטיסטי, כגון: המכשיר והתוכנה שבהם אתה משתמש, ומאפיינים נוספים של המכשיר כמו
סוג
המכשיר, מספר המכשיר, סוג מערכות ההפעלה וכד’), נתוני מיקום, פעולות שאתה מבצע באתר
החברה ובמכשירך, מידע אודות הרשת אליה מחובר מכשירך וה-
IP Address  וכד’. במידה ומכשירך מאפשר זאת, הנך יכול בהגדרות המכשיר להפסיק את
איסוף המזהה בכל עת ו/או באפשרותך לעשות שימוש בטכנולוגיות שאשר חוסמות איסוף
כאמור. מובהר כי ייתכן וחסימת איסוף מסוים של מידע יכול ויפגע בחווית המשתמש ו/או
יגביל את מתן השירותים וכי לא תעלה כל טענה מצדך בעניין זה.

3.2.3.            
מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר,
לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, חיבורים
אלחוטיים ועוד.

3.2.4.            
נתוני המיקום הגיאוגרפי של מכשירך,
מידע זה מסופק לחברה ישירות ממכשיר המשתמש באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות
הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום
GPS ועוד) ואף מרכיבים טכנולוגים של צדדים
שלישיים המוטעמים באתר החברה. נתוני המיקום שהחברה אוספת ממכשירך תלויים בהגדרות במכשירך.

הנך יכול לשנות, בכל עת, את הגדרות
ואופן איסוף נתוני המיקום בהתאם להעדפותיך באמצעות הגדרות מכשירך. החברה תהא רשאית
לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן השירותים, טיובם,
התאמתם לצרכי משתמש ומתן הצעות מותאמות אישית מטעם החברה על סמך נתוני המיקום.
החברה עשויה להפוך את הנתונים שנצברו לאנונימיים (במידה ולא נאספו באופן הזה)
ולעשות בהם שימוש לצרכיה העסקיים ו/או הפנימיים של החברה.

3.2.5.            
מידע הנאסף מכוח חובות החוק ו/או
הרגולציות החלות על החברה מעצם היותה חברה ציבורית מפוקחת על ידי רשות שוק ההון
ביטוח וחיסכון, הרשות לניירות ערך והרשות להגנת הפרטיות, והינו מידע חיוני
להתקשרות עם החברה וככל שאין הוראה אחרת הסותרת הוראות אלו, אין באפשרותך שלא
למסור נתונים אלה.

3.2.6.            
שימוש בתוכנות ובטכנולוגיות שונות, בערוצים
דיגיטליים של החברה, המתבססות בין היתר על
Cookies, Tags, Pixels (להלן יחדיו: “Cookies“).

3.2.6.1.                   
שימוש כאמור נעשה לתפעולם השוטפים של
השירותים המקוונים, לשם אימות פרטיך ו/או אימות זהותך, וכן על מנת לאסוף ולאפיין
נתונים סטטיסטיים שונים אודותיך ואודות אופן השימוש בשירותים המקוונים, פעולות
שנתבצעו בהם, העדפות שימוש, התאמת שירותים ומוצרים להעדפות או צרכים אישיים של
המשתמש, התאמה ומיקוד של פרסומות ושל תכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים
ומעובדים כאמור, ולרבות והצלבה של כלל נתונים אלו אל מול שימושים אחרים של המשתמש
בשירותים מקוונים ושונים המסופקים בידי החברה ו/או באמצעותו. בכלל זה, עשוי להתבצע
שימוש ב-
cookies שמקורם בצדדים שלישיים,
לרבות,
YouTube
וגוגל אנאליטיקס,
ואף
שירותי סטטיסטיקה של חברות אלה, התאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין
ולנטר אירועים (
Events) ופעולות בערוצים
דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה.

3.2.6.2.                   
Cookies “עוגיות”, הם למעשה קבצי טקסט (או שורות קוד),
הנוצרים בדפדפן ו/או במכשירך הנייד, ככל שאפשרת זאת בהגדרות המכשיר/מחשב, ואוספות
מידע רלוונטי, כגון משך השהייה שלך באתר/עמוד/מסך, אופן הגלישה שלך והפעולות
שנתבצעו בהם, לרבות שימוש בכתובת ה –
IP שלך, שם מתחם ונקודת גישה לשירות, מיקום
מכשיר, מועדי התחברות, וקודי זיהוי דיגיטליים אחרים. הצלבת נתונים ושימושים כאמור
נדרשת לחברה, בין היתר, גם לשם אבטחת המידע והגנה על הגישה למידע אודותיך, וכן לשם
מניעת הונאות, התחזויות, שימוש בלתי מורשה או שימושים לרעה בשירותי החברה השונים
עבורך. כמו כן, ייעשה שימוש כאמור גם לשם קבלת החלטות כספיות, עסקיות ואחרות בדבר
אספקת שירותים שונים והיקפם עבורך.

3.2.6.3.                   
שימוש בעוגיות וטכנולוגיות כאמור נעשה
בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר החברה, לאימות פרטים, כדי להתאים
את האתר להעדפותיך האישיות לצורכי שיווק ואבטחת מידע. ייתכן כי ספקי שירות
הטכנולוגיות כאמור יאספו את המידע אודותיך ויעשו שימוש בו עפ”י מדיניות הגנת
הפרטיות שלהם ולמטרותיהם האישיות.

3.2.6.4.                   
באפשרותך בכל עת לעדכן או לשנות את
הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי  
Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי
שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם
או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה
לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף
להסיר עצמך משימוש בשירותי צד ג’ אחרים, על-פי תנאיהם, דרך הגדרות המשתמש שלך
באתריהם.

3.2.6.5.                   
בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, אתה
מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות
דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלך על-פיהן.

3.3.         
אופן
השימוש במידע

ככלל, המידע שאנו אוספים אודותיך
והמידע שאתה מוסר לנו, משמש אותנו על מנת שנוכל להעניק לך את שירותינו ולצרכיה
העסקיים הלגיטימיים של החברה. שים לב כי אנו לא נשתמש במידע אודותיך הכלול במאגרי
המידע שלנו, אלא למטרות שלשמן הוקמו המאגרים וכפי שהן מפורטות במדיניות פרטיות זו
 להלן:

3.3.1.            
מתן מידע
ושירותים:

כגון
עיבוד וניתוח נתונים, קבלת החלטות, דירוג אשראי, מתן שירותים מותאמים אליך, ייעול
השירות וכד’
.

3.3.2.            
עיבוד
וניתוח
:
במטרה לספק את השירותים ולנהל את עסקיה, החברה תשתמש בנתונים אישיים לצורכי עיבוד
וניתוח.

3.3.3.            
מטרות
ספציפיות
: במידע אישי שנמסר לצורך מטרה ספציפית
ומוגדרת, ייעשה שימוש לצורך זה בלבד. כך למשל, 
פניה ליצירת קשר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפון, החברה תעשה שימוש במידע
לצורך מתן מענה לפניה.

3.3.4.            
שימוש עסקי
פנימי
: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי
לצרכים עסקיים פנימיים, למשל אך לא רק, לשיפור השירות או שדרוג אתר החברה.

3.3.5.            
איסוף מידע
אנונימי ואיסוף מידע עבור סטטיסטיקה
: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם יצירת דוחות סטטיסטיים
המכילים מידע אגרגטיבי, שאינו מאפשר זיהוי אדם ספציפי.
מכשירך והאתר, למשל, עשויים לעשות שימוש במזהים ייעודיים (unique identifiers) לצורך תפעולה השוטף
והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בם, לאימות פרטים, כדי
להתאים את האתר להעדפותיך ומיקומך ולצורכי אבטחת מידע.

3.3.6.            
אבטחה,
מעקב ופתרון סכסוכים
:
החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי לשם אבטחת השירותים המוצעים על ידה, גילוי
ומניעה של מתקפות סייבר, הונאות, דיוג, גניבת זהויות ודליפות מידע, ולשם פתרון
סכסוכים ואכיפת הסכמים.

3.3.7.            
שמירת
נתונים וארכיונים
: החברה שומרת ו/או מאחסנת מידע אישי
כל עוד הוא נדרש לשם הניהול העסקי ומתן השירותים ו/או לשם קיום התחייבויות
עפ”י חוק, תקנה, הוראה רגולטורית או חוזה, ובכפוף למדיניות פרטיות זו.

3.3.8.            
ניהול לקוח
ושירות לקוחות
: צוותי ניהול לקוח, תפעול ושירות
הלקוחות של החברה עשויים להזדקק לגישה למידע אישי לצורך עבודתם. לצורך מקרים כאלה,
הם מחויבים למדיניות הפרטיות של החברה ונאסר עליהם לעשות שימוש במידע, למעט למטרות
ניהול הלקוח ו/או שירות הלקוחות הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם.

3.3.9.            
אכיפת חוק: החברה עשויה לעשות שימוש במידע אישי
במענה לצו בית משפט, הוראת רשות ממשלתית או גורם אכיפת חוק (כולל בתגובה לדרישת
הרשויות באשר לצרכי ביטחון לאומי או אכיפת חוק), או מתוך אמונה בתום לב כי הפעולה
הכרחית לשם: (א) עמידה בהתחייבות משפטית; (ב) הגנה על זכויותיה של החברה ואינטרסים
שלה או של צדדים שלישיים; (ג) מניעה או תחקור של כשלי שירות; (ד) פעולה דחופה
להגנה על בטחון משתמשי האתר והשירותים או הציבור; או (ה) התגוננות מפני טענות
משפטיות או אחריות משפטית.

3.3.10.          
שיווק ופרסום: אנו עשויים להשתמש בכל מידע אישי
שאתה מספק לנו ליצור איתך קשר בעתיד למטרות השיווק והפרסום שלנו, לרבות, ללא
הגבלה, על מנת ליידע אותך על שירותים חדשים שאנו מאמינים שעשויים לעניין אותך,
ולפתח חומרים פרסומיים או שיווקיים ולספק לך חומרים אלה, והכל כמפורט להלן
במדיניות פרטיות זו.

3.3.11.          
שירותי ענן: ייתכן שנצטרך לשתף נתונים אישיים
בשירות ענן. לדוגמה, לסייע בהגנה ואבטחת התחנה, האתר או השירותים שלנו, ייתכן
שמנהל שירות הענן יזדקק לגישה לנתונים אישיים על מנת לספק את הפונקציות הללו.
במקרים כאמור, ספק שירותי הענן חייב לציית לדרישות הפרטיות והאבטחה שלנו ואינו
רשאי להשתמש בנתונים האישיים שהם מקבלים מאיתנו לכל מטרה אחרת.

3.3.12.          
מכירה תאגידית ו/או נכסים, מיזוג,
ארגון מחדש, פירוק או אירוע דומה:
נתונים אישיים עשויים להיות חלק מהנכסים המועברים. אתה מאשר ומסכים
שכל יורש או רוכש שלהחברה (או נכסיה) ימשיך להיות בעל הזכות להשתמש בנתונים
האישיים שלך ובמידע אחר בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

3.3.13.          
מטרות
שונות
: אם יהיה על החברה לעשות שימוש במידע
אישי, באופן שאינו מפורט ומוגדר במדיניות פרטיות זו, נושא המידע יקבל הודעה על
כוונה זו, מראש או במהלך השימוש במידע.

3.3.14.          
החברה רשאית ועשויה לנקוט באמצעי
אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות
משתמשים בשירותיו המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.
זאת ועוד, ככל ויתגלה כי המידע הנאסף הוא של אדם הקטן מגיל 16, מידע רגיש מקטין,
או מידע מילד שטרם מלאו לו 14, החברה תעשה כמיטב מאמציה למחוק את כלל המידע כאמור.

3.3.15.          
בעת שימוש בשירותי החברה יכול
ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (
SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או
הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או
כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש. בהמשך השימוש באתר
החברה ו/או שירותיה הנך נותן הסכמתך לשימוש במערכת המסרונים כדי לשלוח לך הודעות
אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.

 

3.4.         
העברת
נתונים, שיתופם וחשיפתם

3.4.1.            
החברה לא תשתף מידע אישי ללא הסכמת
נושא המידע, למעט לשם המטרות המצוינות במדיניות פרטיות זו וככל שהדבר יהיה חיוני, לאינטרסים
לגיטימיים של החברה ולשיקול דעתה בתום לב של החברה.

3.4.2.            
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את
פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במידה
וניתנה הסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך, אם תרכוש מוצרים ו/או שירותים מצדדים
שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, המידע יועבר לצדדים שלישיים אם המידע
הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או מתן השירותים; במקרה של מחלוקת משפטית בינך
לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; צו שיפוטי המורה על מסירת פרטיך או מידע אודותיך
לצד שלישי; ביצוע פעולות באתר ו/או בשירותי החברה בניגוד לדין; מכירת פעילות האתר ו/או
החברה לתאגיד אחר, מיזוג, והכל בכפוף לכך שהתאגיד האחר יקבל את הוראות מדיניות
פרטיות זו ו/או

 ביקורות ודיווחים לרגולטורים ו/או  כל מטרה אחרת שתובא לידיעתך בטרם העברת המידע.

3.4.3.            
החברה עשויה לשתף מידע אישי עם
שותפיה, קבלניה ו/או ספקיה, המעבדים בעבורה מידע אישי לצורך פעילותה העסקית של
החברה. המידע שיועבר כולל מידע אישי ויהיה מידע הרלוונטי לצורך ביצוע תפקידם בלבד.
החברה תוודא כי שמירת המידע והשימוש בו נעשים בהתאם למדיניות פרטיות זו.

3.4.4.            
כמו כן, ככל ורלוונטי, יתכן שמידע
אישי יעבור בין חברות בנות, ככל ויהיו, לצורך תפעול החברה ומתן השירותים כאמור.

3.5.         
אופן שמירת
המידע והעברתו

3.5.1.            
לשם ניהול העסק, האתר ומתן השירותים,
החברה עושה שימוש בספקי שירותי ענן חיצוניים כגון:

3.5.1.1.                   
Microsoft (Office 365, Microsoft Azure Site Recovery)
המבוססי ענן. למידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ניתן לפנות לכתובת:
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

3.5.1.2.                   
מערכת Salesforce
המבוססת ענן ועומדת בדרישות חוק הגנת הפרטיות (
GDPR)
בהתאם להצהרות בכתובת:
https://www.salesforce.com/company/privacy/. החברה
מאחסנת חלק מהמידע, אשר עלול לכלול מידע אישי, באזור הגיאוגרפי של אירלנד.

3.5.1.3.                   
Gsuite –
Google Workspace
אשר עומדים בדרישות חוק הגנת הפרטיות
האירופאי (
GDPR) – להצהרה מלאה של Google Cloud
בנושא יש לפנות לכתובת:
https://cloud.google.com/privacy/gdpr

3.5.2.            
החברה רשאית לשמור מידע אישי למשך כל
תקופה המותרת או נדרשת על פי חוק

ו/או בהתאם להסכמתך. כמו כן, מידע
אישי שנמחק עשוי להמשיך ולהיות מאוחסן בקבצי גיבוי או בארכיב קבצים דיגיטלי או
פיזי, למשך פרק זמן נוסף, זאת בשל בעיות טכניות או לצרכים משפטיים, רגולטוריים,
מיסויים ו/או מטעמים עסקיים לגיטימיים אחרים.

3.5.3.            
לחברה מאגרי מידע רשומים כדין אשר
מנוהלים, שמורים ומאובטחים כנדרש בחוק הפרטיות.

3.6.         
דיוור ישיר אלקטרוני

3.6.1.            
מעת לעת מעוניינת החברה לשלוח אליך
פרטים בדבר שירותים ומוצרים של החברה במסגרת השירותים שאתה צורך (לרבות שירותים
משלימים) באמצעים דיגיטליים, לרבות דוא”ל,
SMS וכד’.
באם ברצונך לא לקבל דיוור ישיר כאמור באפשרותך לשלוח אלינו דוא”ל ל
ety@mlrn.co.il, ואנו נפעל להוצאתך
ממאגר זה.

במידה וחזרת מהסכמתך כאמור, וקיבלת
בטעות מסר בדיוור ישיר, נבקשך להודיע לנו מיידית בדוא”ל
ety@mlrn.co.ilואנו נפעל למניעת הישנות הדבר מיידית.
 

3.6.2.            
בנוסף מעוניינת החברה לשלוח אליך
חומרי שיווק ופרסום שלא במסגרת השירותים שהינך צורך (למשל הודעות בדבר שירותים
חדשים של החברה, מבצעים ועוד). שליחת חומרים אלה כפופה להסכמתך האקטיבית והמפורשת
לכך מראש.
בכל עת באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות שליחת דוא”ל ל
ety@mlrn.co.ilואנו נפעל להסרתך ממאגר זה.

במידה וקיבלת מסר פרסומי, בטעות ללא
הסכמתך מראש, נבקשך להודיע לנו מיידית בדוא”ל
ety@mlrn.co.ilואנו נפעל למניעת הישנות הדבר
מיידית. 

3.6.3.            
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים
שלא בהסכמתך. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

3.7.         
מידע שאינו אישי

כיוון שבמידע שאינו אישי לא ניתן
לעשות שימוש לשם זיהוי אדם מסוים, לחברה הזכות לעשות בו שימוש בכל דרך שאינה אסורה
על פי חוק.

4.     אבטחת מידע

4.1.         
החברה מחויבת לשמירה על מידע ונתונים
אישיים, ולשם כך החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתאימים ומקובלים בשוק
לשמירה על אבטחת המידע ולהגנה עליו מפני פני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות
כדין. החברה מיישמת אמצעי אבטחת מידע במערכות מידע בהתבסס על שלושת ההיבטים הבאים:
משפטי, ארגוני וטכנולוגי. לדוגמה, החברה מנהלת ביקורות לגבי שיטות איסוף המידע,
אחסונו ועיבודו, לרבות אמצעי אבטחה פיזיים, כדי למנוע גישה בלתי מורשית למערכות.
בנוסף, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ומאפשרת זאת רק לעובדיה ולספקיה, במידה
והם זקוקים למידע כדי לעבד אותו. כל הגורמים שמקבלים גישה למידע כפופים לחובות
סודיות חוזיות, ובמקרים של הפרה עשויים להינקט כלפיהם צעדים משמעתיים או סיום
ההתקשרות עמם.

4.2.         
עם זאת, צעדים אלה אינם מקנים ביטחון
מוחלט שכן שום שרת, רשת, מאגר מידע רשת אינטרנט או תיבת דוא”ל ו/או אמצעים
דיגיטליים אחרים אינם חסינים במלואם מפני תקלות או פריצות אבטחה, ולכן יש לבחון
בתשומת לב אילו פרטים משותפים על ידך ועם מי בחרת לשתף אותם.

4.3.         
החברה פועלת בהתאם לחוק הגנת
הפרטיות, תשמ”א-1981
ותקנותיו, ובפרט, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת
מידע), התשע”ז-2017
והוראות הרשות להגנת הפרטיות; חוק נתוני אשראי,
תשע”ו-2016 (“חוק נתוני אשראי”)
, ותקנותיו, ובפרט, כללי
נתוני אשראי (אבטחת מידע), תשע”ט-2018; חוק איסור הלבנת הון,
התש”ס-2000,
ותקנותיו, ובפרט, תקנות איסור הלבנת הון (כללים לניהול
המאגר ולאבטחת המידע שבו), תשס”ב-2002
וכדומה.

4.4.         
אם הבחנת בסיכון, פרצה או חולשת אבטחת
מידע, אתה מתבקש לדווח עליהם מידית בכתובת הדוא”ל
guyle@mlrn.co.il

4.5.         
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא
אשר יגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע פרטי ו/או שימוש בלתי מורשה במידע
פרטי עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של החברה ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון, ו/או
משיבושי תוכנה או חומרה או תקשורת.

5.     זכויות נושא המידע

5.1   על-פי
חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו
המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון/ שלם/ ברור/עדכני,
רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו בדוא”ל
orench@mlrn.co.il..

5.2   בנוסף,
אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך דיוור ישיר ( פניה אישית אליך),  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-
1981:

5.2.1       לדרוש
בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע;

5.2.2       להגביל
את מסירת המידע לצדדים שלישיים, בין אם מסוימים ובין אם בכלל לפרק זמן מוגבל או
קבוע.

6.     שונות

6.1.         
מדיניות פרטיות זו אינה חלה על כל
מידע אישי שהועבר על ידי נושא המידע לצדדים שלישיים.

6.2.         
מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ושירותי
החברה המופיעים בו, והיא אינה חלה על אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים המקושרים לאתר
או צדדים שלישיים שהשירותים שלהם או מוצריהם מופצים על ידי החברה. קישורים והפניות
המצויים באתר החברה אינם מעידים על תמיכת החברה באתרים או שירותים אלה או כי החברה
קיימה כל בחינה שלהם. המלצת החברה היא לפנות לצד השלישי לשם בירור אודות מדיניות
הפרטיות הנוהגת בארגונו.

6.3.         
ככל ותנאי המופיע במדיניות פרטיות זו
ימצא בלתי חוקי, בטל או לא ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, הרי שתנאי זה ימחק ממדיניות
הפרטיות ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר הסעיפים. במקרה זה יקוים תנאי דומה
קיים ו/או משתמע אחר כאכיף במקום התנאי שבוטל.

7.     שינויים במדיניות הפרטיות

7.1.         
השירותים של החברה עשויים להשתנות מעת
לעת ו/או ייתכן שדיני הגנת הפרטיות בישראל ישתנו מעת לעת, על כן, כתוצאה מכך
תתעדכן גם מדיניות פרטיות זו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לשנות או לבצע
התאמות במדיניות הפרטיות בהתאם לשיקול דעתה בכל עת (להלן: “עדכונים“). עדכונים במדיניות
הפרטיות יפורסמו בציון תאריך ‘עדכון אחרון’ בראש מדיניות זו. על אחריות הלקוח
לבחון את האמור בעדכונים אלו. נא בחנו את מדיניות הפרטיות מעת לעת, ובפרט בטרם
מסירת מידע אישי כלשהו. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בתאריך המצוין למעלה
והמשך השימוש בשירותים לאחר יישום שינויים במדיניות, מעיד על קבלתם. אם אינך מקבל
שינוי כלשהו, עליך לחדול משימוש באתר ומכל קבלת שירותי החברה.

8.     פתרון סכסוכים

8.1.         
ניתן להפנות תלונות אודות מדיניות
הפרטיות של
החברה
לכתובת הדוא”ל orench@mlrn.co.il.

8.2.         
כל אדם רשאי לפנות בתלונה רשמית לרשות
המפקחת, אך בטרם מימוש זכות זו החברה מציעה ומזמינה אותך ליצור קשר בכתובת המייל
orench@mlrn.co.il,במטרה לתת מענה יעיל
לבעיה באופן שייטיב עם הצדדים.

8.3.         
הרשות המפקחת על החברה היא הרשות
הישראלית להגנת הפרטיות, פרטי יצירת קשר עם הרשות מצויים באתר אשר כתובתו:

https://www.gov.il/he/departments/the_privacy_protection_authority

8.4.         
פרטי ההתקשרות של החברה הם:

כתובת: המונפים 11, בניין A קומה 9, הרצליה 4672562

טלפון: 5719* | 03-6424071

דואר אלקטרוני: info@mlrn.co.il

8.5.         
החברה מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים
בניסיון לתת מענה לפניות ותלונות.